สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
กิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
บริการ e-Service
ดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับพนักงาน
กิจกรรม


วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 อบต.กื้ดช้าง เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษาฯ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านในตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 กรกรฎาคม 2566 นายดัสกร ศรีดวงแก้ว นายก อบต.กื้ดช้าง ร่วมกับ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 (เชียงใหม่) ประชุมชาวบ้านลีซู

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 งานป้องกันฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากร ร่วมกับ รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน การให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ม.8

วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านหมู่ที่ 7

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 อบต.กื้ดช้าง เข้ารับการประเมินฯ ขอรับพระราชทานเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ขั้นที่ 1

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 งานพัฒนาชุมชน ได้ลงพื้นที่จัดเก็บและรวบรวมของเสียอันตราย (ขยะอันตราย) ในพื้นที่ตำบลกื้ดช้าง

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ได้ดำเนินการตามโครงการ อพ.สธ. กิจกรรมที่ 2 อบรมให้ความรู้การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน)

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 อบต.กื้ดช้าง ดำเนินงาน โครงการ อพ.สธ. กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้จากฐานทรัพยากรท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 นายดัสกร ศรีดวงแก้ว นายก อบต.กื้ดช้าง ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในเขตพื้นที่อำเภอแม่แตง

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 อบต.กื้ดช้างได้ดำเนินงานโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลแม่ไร่ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 อบต.กื้ดช้าง ออกสำรวจพื้นที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีรายได้ภาคการเกษตร ในพื้นที่หมู่ 7

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 อบต.กื้ดช้าง เข้ารับการซักซ้อมการนำเสนองานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 3 ด้าน 6 งาน โครงการ อพ.สธ.

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 อบต.กื้ดช้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมซ้อมแผนสถานการณ์จำลองเหตุแผ่นดินไหว

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง ต้อนรับคณะทำงานสำนักวิจัยแห่งชาติ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่แตง ประจำปี 2566

วันที่ 18 เมษายน 2566 ปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญฯ

วันที่ 12 เมษายน 2566 ออกตรวจสถานประกอบการร้านค้าแก่งกื้ดฯ

วันที่ 11 เมษายน 2566 อบต.กื้ดช้าง ดำเนินการจัดงานกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงวัย

วันที่ 7 เมษายน 2566 คณะกรรมการตรวจรับฯ ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1

วันที่ 5 เมษายน 2566 เข้าร่วมพิธีฉลองตราตั้งเจ้าคณะตำบลกื้ดช้างบ้านช้างฯ

วันที่ 5 เมษายน 2566 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน

วันที่ 2 เมษายน 2566 ทีมงานเฝ้าระวังไฟป่าฯ เข้าสกัดไฟป่าในบริเวณแปลงปกปักฯ

วันที่ 30 มีนาคม 2566 คณะทำงานตรวจฯ ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตหมู่ 1

วันที่ 21 - 24 มีนาคม 2566 สนับสนุนเป็นวิทยากรการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งานฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายก อบต.กื้ดช้าง และผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมและร่วมหารือกับชุมชนในการเปิดศูนย์เด็กเล็กบ้านห้วยน้ำดัง

วันที่ 14 มีนาคม 2566 อบต.กื้ดช้าง ประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินเกียรติบัตรขั้น 1

วันที่ 8 มีนาคม 2566 อบต.กื้ดช้าง เข้ารับการตรวจฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินเกียรติบัตรขั้น 1 (อพ.สธ.)

วันที่ 1 มีนาคม 2566 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ งานที่ 1 งานปกปักฯ ม.1

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เข้าร่วมทำแนวกั้นไฟร่วมกับตำบลป่าแป๋ ในพื้นที่หย่อมป่ากล้วยฯ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมสภา อบต.กื้ดช้าง มัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 6 กุมาพันธ์ 2566 นายก อบต.กื้ดช้าง พร้อมพนักงานฯ ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ราชพัสดุฯ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้บริหาร อบต.กื้ดช้าง ลงพื้นที่พร้อมคณะนายกเหล่ากาชาดเชียงใหม่ มอบเสื้อกันหนาวฯ

วันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566 เข้าร่วมสนับสนุนวิทยากรอบรมหลักสูตร 6 งานฐานฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 23 มกราคม 2566 ดำเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่และประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ หมู่ที่ 7

วันที่ 22 มกราคม 2566 ดำเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่และประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หมู่ 5 ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 17 - 20 มกราคม 2566 เข้าร่วมอบรมหลักสูตร 6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นฯ

วันที่ 16 มกราคม 2566 ประชุมศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ระดับตำบล

วันที่ 14 มกราคม 2566 อบต.กื้ดชา้ง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2565 ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ งานที่ 2 งานสำรวจฯ

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 นายก อบต.กื้ดช้าง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ชาวบ้านหย่อมบ้านแม่หมาใน

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ งานที่ 6 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์ฯ

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ผู้บริหารและพนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ นชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เข้ารับการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลแนวทางสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะฯ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 คณะทำงานตรวจฯ งานโครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ 1 บ้านเมืองกื้ด (หย่อมบ้านผาแดง)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 คณะทำงานกรรมการลงพื้นที่ตรวจงาน โครงการก่อสร้างฯ หมู่ 7 บ้านป่าข้าวหลาม

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 อบต.กื้ดช้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 งานแผนที่ภาษีฯ สำรวจข้อมูล

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 ผู้บริหารและพนักงานฯ เข้าร่วมร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

วันที่ 9 ตุลาคม 2565 มอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรูฯ

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 มอบน้ำดื่ม

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เปิดเส้นทางจากเหตุสาธารณภัยเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 อบต.กื้ดช้าง ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรู

วันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2565 ผลกระทบจากพายุดนรูสร้างความเสียหายภายในเขตตำบลกื้ดช้าง

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นายดัสกร ศรีดวงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง พร้อมทีมผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงาน อบต.กื้ดช้าง มอบถุงยังชีพฯ ม. 7 บ้านป่าข้าวหลาม

วันที่ 14 สิงหาคม 2565 งานสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสา แต้มสี สร้างสรรค์

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 งานสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด อบต.กื้ดช้าง ได้จัดกิจกรรมโครงการผู้สูงวัยใส่ใจธรรมะ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2

วันที่ 17 มีนาคม 2565 โครงการ อบต.เคลื่อนที่

วันที่ 23 มีนาคม 2565 ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 27 เมษายน 2565 ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน รั้วลวดหนามเสียหาย บริเวณหมู่ที่ 1

วันที่ 8 เมษายน 2565 ฝึกอบรมเพื่อประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ร่วมกิจกรรมบูรณาการร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่แตง

วันที่ 2 เมษายน 2565 พิธีเปิดงาน งานนิทรรศการหมุนเวียน ?พันธุกรรมสร้างชีวิต?

วันที่ 6 เมษายน 2565 กิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยใจ "รักษ์น้ำ ฟื้นป่า ฉลอง 130 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย"

วันที่ 8 เมษายน 2565 ยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่ นางเนตรนภา อินเตชะ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ดูงานวางท่อระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำป่าและดินเหลวไหลทะลักเข้าบ้านเรือนของราษฎร

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 28 เมษายน 2565บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่

วันที่ 28 เมษายน 2565 ประชุมผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน และประชาคมหมูบ้าน

วันที่ 21 เมษายน 2565 ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานสลิงชำรุดเสียหาย ณ บ้านสบก๋าย

วันที่ 21 เมษายน 2565 ฉีดล้างทำความสะอาดถนนที่เลอะดินโคลนจากเหตุวาตภัย

วันที่ 20 เมษายน 2565 นำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ดับไฟ บริเวณบ่อขยะชุมชน

วันที่ 20 เมษายน 2565 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด - 19 บริเวณภายหมู่ที่ 8

วันที่ 20 เมษายน 2565 ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงข้อมูล ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

วันที่ 20 เมษายน 2565 ลงพื้นที่ตรวจใบอนุญาตและจัดเก็บภาษี

วันที่ 20 เมษายน 2565 ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ AIS

วันที่ 20 เมษายน 2565 ลงพื้นที่มอบกระเบื้องลอนคู่และสังกะสีให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย

วันที่ 19 เมษายน 2565 ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุ บ้านพักได้รับความเสียหายจากวาตภัย

วันที่ 19 เมษายน 2565 ขอใช้รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ และรถไปปรับเส้นทางสัญจรบริเวณภายในหมู่บ้านเมืองกื้ด

วันที่ 18 เมษายน 2565 กิจกรรมสระเกล้าดำหัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง หัวหน้าส่วนราชการ และประธานสภา
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว

ติดต่อหน่วยงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง
ที่อยู่ : 104 หมู่ที่ 1 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053 104 022
โทรสาร 053 104 022
E-mail Kuedchang.MaetaengCm@gmail.com
www.kuedchang.go.th
Staff check mail