ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
    ด้านกายภาพ
    ด้านการเมือง/การปกครอง
    ประชากร
    สภาพทางสังคม
    ระบบบริการพื้นฐาน
    ระบบเศรษฐกิจ
    ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
    ทรัพยากรธรรมชาติ
ข้อมูลการติดต่อและแผนที่
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
   โครงสร้างองค์กร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กองการศึกษา
-

ผู้อำนวยการกองการศึกษา-
นักวิชาการศึกษา


นางสุขคำ กันทรส
ครู ค.ศ.1

นางวิลาวัณย์ ลอยมี
ครู ค.ศ. 1

นางสาวอรทัย อุปนันต์
ครู ค.ศ.1

นางญาณิกา ปู่ล่า
ครู ค.ศ.1

นางสาวกัญญาภรณ์ แซะก่า
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุพรรณิการ์ สุภาราช
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นายณรงค์ฤทธิ์ บุญเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุภาภรณ์ ทาระนัด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวสุนทรี วงค์คำปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวธวัลยา นันต๊ะ
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวนิโลบล มธุรสวรรค์
พนักงานจ้างทั่วไป

นางกันยา บุญตัน
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวแสงเดือน บุญตัน
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนิศชน ผิวคำ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวดารณี ซอแคะเซอร์
ผู้ดูแลเด็ก

นางอัยภัตน์ พุ่มพุก
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวดวงดี พิศาลไพบูลย์
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวจันทรา ลีลามีทรัพย์
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวพิมพ์ลดา ตองตึง
พี่เลี้ยงเด็ก

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอริสา ใฝ่เอกภพ
พี่เลี้ยงเด็ก

นายบรรพชา ขุนนา
นักการภารโรง

นายเซน คำตุ้ย
นักการภารโรง
 
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว

ติดต่อหน่วยงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง
ที่อยู่ : 104 หมู่ที่ 1 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053 104 022
โทรสาร 053 104 022
E-mail Kuedchang.MaetaengCm@gmail.com
www.kuedchang.go.th
Staff check mail