ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
    ด้านกายภาพ
    ด้านการเมือง/การปกครอง
    ประชากร
    สภาพทางสังคม
    ระบบบริการพื้นฐาน
    ระบบเศรษฐกิจ
    ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
    ทรัพยากรธรรมชาติ
ข้อมูลการติดต่อและแผนที่
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
   โครงสร้างองค์กร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักปลัดนายขันธ์ชัย ลิ้มพูล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 086 922 5993

นางจีราพรรณ จันทร์หอม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลพร ปิ่นเกล้า
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวอรุณี คนว่อง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

จ.ส.ต.ปรเมษฐ์ สืบวงศ์
นิติกรชำนาญการ

นางกัญญาภัทร ธนะรัชโภคิน
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

นายสุรศักดิ์ อยู่นาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายศราวุธ เหมยสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายณัทกร อยู่ดี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายภูวนัย ปุริกา
พนักงานจ้างทั่วไป

นางอ้อมจิตร อยู่ดี
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวตะวันฉาย รินชัย
พนักงานจ้างทั่วไป

นายวรสันต์ เพ็ชรประเสริฐ
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวอัญธิกา มะหาวัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายจำนง อินเหลา
พนักงานจ้างงเหมาบริการ

นายจินณวัตร์ กอนจม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
   
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว

ติดต่อหน่วยงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง
ที่อยู่ : 104 หมู่ที่ 1 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053 104 022
โทรสาร 053 104 022
E-mail Kuedchang.MaetaengCm@gmail.com
www.kuedchang.go.th
Staff check mail