การจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลาง

ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านแม่ตะมาน หมู่ที่ 2 คลิกดูไฟล์
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยน้ำดัง หมู่ที่ 5 คลิกดูไฟล์
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ คก.ซ่อมแซมผิวจราจร จำนวน 2 โครงการ คลิกดูไฟล์
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าข้าวหลาม หมู่ที่ 7 บริเวณหย่อมบ้านป่ากล้วย คลิกดูไฟล์
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองกื้ด คลิกดูไฟล์
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง หย่อมบ้านผาแดง และบ้านห้วยกุ๊บกั๊บหมู่ที่ 1 คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้างเรื่องใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1 คลิกดูไฟล์
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7 หย่อมบ้าน่ป่าไม้แดง คลิกดูไฟล์
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานซ่อมแซมถนนสาธารณะพร้อมขุดลอก ม.3 คลิกดูไฟล์
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการซ่อมแซมไหล่ทางบ้านแม่ตะมาน หมู่ที่ 2 คลิกดูไฟล์
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมสพานแขวนพื้นไม้ หมู่ที่ 3 คลิกดูไฟล์
ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 คลิกดูไฟล์
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างรั้วโรงเรียนอนุบาลอบต.กื้ดช้าง 2 บ้านแม่ตะมาน คลิกดูไฟล์
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านผาปู่จอม คลิกดูไฟล์
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง หมู่ที่ 1 งบสำรองจ่าย คลิกดูไฟล์
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ คลิกดูไฟล์
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง คก.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองกื้ด คลิกดูไฟล์
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง คก.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ บ้านต้นขามหมู่ที่ 4 บ้านทุ่งละคร หมู่ที่ 6 คลิกดูไฟล์
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง คก.เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่4,8 บ้านต้นขาม - บ้านผาปู่จอม คลิกดูไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว

ติดต่อหน่วยงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง
ที่อยู่ : 104 หมู่ที่ 1 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053 104 022
โทรสาร 053 104 022
E-mail Kuedchang.MaetaengCm@gmail.com
www.kuedchang.go.th
Staff check mail