สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
กิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
บริการ e-Service
ดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับพนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง 02 พ.ค. 2566
ประกาศฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง (บ้านห้วยน้ำดัง) 12 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ 29 มี.ค. 2566
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 20 มี.ค. 2566
ประกาศ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 20 มี.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (กองการศึกษาฯ) ปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง (บ้านห้วยน้ำดัง) 17 มี.ค. 2566
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครนักเรียนฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองกื้ด 1/2566 (1 มี.ค. - 30 เม.ษ. 2566) 15 ก.พ. 2566
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครนักเรียนฯ โรงเรียน อบต.กื้ดช้าง 1 (บ้านเมืองกื้ด) 1/2566 (1 - 31 มี.ค. 2566) 15 ก.พ. 2566
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครนักเรียนฯ โรงเรียน อบต.กื้ดช้าง 2 (บ้านแม่ตะมาน) 1/2566 (1 - 31 มี.ค. 2566) 15 ก.พ. 2566
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 31 ม.ค. 2566
ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของกรมธนารักษ์ 20 ธ.ค. 2565
เชิญชวนร่วมกิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี พ.ศ. 2566 19 ธ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ช่องทางดาวน์โหลดสื่อและวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมยุวกาชาด 19 ธ.ค. 2565
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2566 01 ธ.ค. 2565
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 03 พ.ย. 2565
ประกาศฯ รายงานการรับ-จ่ายเงิน พ.ศ. 2565 26 ต.ค. 2565
คำสั่งและประกาศ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2566 17 ต.ค. 2565
คำสั่งและประกาศ ภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2566 17 ต.ค. 2565
แผนการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 17 ต.ค. 2565
ประกาศฯ ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 - 2570 ) 06 ต.ค. 2565
ประกาศฯ ประกาศใช้ข้อบัติญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 26 ก.ย. 2565
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 07 ก.ย. 2565
ประกาศฯ รณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองกื้ด 02 ก.ย. 2565
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน และพนักงานขับรถยนต์ 22 ส.ค. 2565
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 02 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 19 ก.ค. 2565
ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 08 ก.ค. 2565
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 27 มิ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้างเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองกื้ด หมู่ที่ 1 จำนวน 4 โครงการ 13 มิ.ย. 2565
ประกาศฯ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบล 07 มิ.ย. 2565
ประกาศฯ เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 31 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 06 พ.ค. 2565
การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 03 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 31 มี.ค. 2565
ประกาศ อบต.กื้ดช้าง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ที่ดินฯ 22 มี.ค. 2565

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว

ติดต่อหน่วยงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง
ที่อยู่ : 104 หมู่ที่ 1 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053 104 022
โทรสาร 053 104 022
E-mail Kuedchang.MaetaengCm@gmail.com
www.kuedchang.go.th
Staff check mail