ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
    ด้านกายภาพ
    ด้านการเมือง/การปกครอง
    ประชากร
    สภาพทางสังคม
    ระบบบริการพื้นฐาน
    ระบบเศรษฐกิจ
    ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
    ทรัพยากรธรรมชาติ
ข้อมูลการติดต่อและแผนที่
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
   โครงสร้างองค์กร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สภาพทั่วไป

6. ระบบเศรษฐกิจ

6.1 การเกษตร

ลำดับ

หมู่บ้าน

ประเภทพืชเศรษฐกิจ

พื้นที่เพาะปลูก(ไร่)

จำนวนเกษตร(ราย)

1

บ้านเมืองกื้ด  หมู่1

1.ข้าว

206.25

50

2.มะม่วง

20.75

5

3.ลำใย

9.25

3

4.ลิ้นจี่

20

3

5.เงาะ

18.75

4

6.ส้มเขียวหวาน

3

1

7.กาแฟ

6

2

8.ข้าวโพดสัตว์

475.50

53

2

บ้านแม่ตะมาน  หมู่2

1.ข้าว

10.25

2

2.ลำใย

2

1

3.เงาะ

2

1

4.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

13

4

3

บ้านสบก๋าย  หมู่3

1.ข้าว

279.75

54

2.มะม่วง

1

1

3.เงาะ

15

2

4.องุ่น

1

1

5.อโวคาโด

1

1

6.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

386.50

34

7.ปาล์มน้ำมัน

10

1

4

บ้านต้นขาม  หมู่4

1.ข้าว

15.50

3

2.ลำใย

13.15

1

5

บ้านห้วยน้ำดัง  หมู่5

1.ข้าว

328.75

35

2.ส้มเขียวหวาน

24.75

2

3.ยางพารา

39

2

4.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

917

55

6

บ้านทุ่งละคร  หมู่6

1.ข้าว

40.75

8

2.ลำใย

27

4

3.ลิ้นจี่

3

1

4.เงาะ

13

2

5.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

40

3

7

บ้านป่าข้าวหลาม  หมู่7

1.ข้าว

774

126

2.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

296

34

8

บ้านผาปู่จอม  หมู่8

1.ส้มเขียวหวาน

54

3

2.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

172.50

44


ที่มา:สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
6.2 การประมง
มีหมู่บ้านชุมชนประมงท้องถิ่น จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านสบก๋าย หมู่ 3 และบ้านป่าข้าวหลาม ม.7 ผู้มีอาชีพประมงโดยการเพาะเลี้ยง (เฉพาะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนประมง อ.แม่แตง 2563)

จำนวน/ประเภท

ปลา

กบ

จำนวนราย

17

2

จำนวนบ่อ

17

36.3 การปศุสัตว์

ลำดับ

ประเภทของการปศุสัตว์

จำนวนเกษตรกร(ราย)

จำนวนสัตว์(ตัว)

1

โคเนื้อ

83

819

2

กระบือ

79

700

3

สุกร

173

759

4

ไก่

425

9,999

5

เป็ด

29

300

6

แพะ

1

7

7

แกะ

1

2

8

แมว

29

1,339

9

สุนัข

175

314

10

สัตว์เลี้ยงอื่นๆ

343

24


ที่มา:สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่แตง ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563

6.4 การบริการ
-ปั๊มน้ำมันย่อย (ปั๊มหลอด) 15 แห่ง
-โรงสี 5 แห่ง
-ปางช้าง 12 แห่ง
-ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ 4 แห่ง
-ท่าแพ 12 แห่ง
-บ้านพัก 28 แห่ง
-ร้านค้าปลีก 77 แห่ง
-รีสอร์ท 5 แห่ง
-โรงแรม 1 แห่ง
-ซิปไลน์ 2 แห่ง
-ร้านซ่อมรถยนต์ 1 แห่ง
-ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง 1 แห่ง
-คลินิกเอกชน 1 แห่ง

6.5 การท่องเที่ยว
องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ 5 ประเภท คือ
1)แหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและกีฬา เช่น ปางช้าง ขี่ช้างชมเส้นทางธรรมชาติ การแสดงช้าง ล่องแพไม้ไผ่ นั่งเกวียน ล่องแก่งเรือยาง กิจกรรมเดินป่า ปั่นจักรยานเสือภูเขา ขับรถ ATV ซิปไลน์
2)แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น ชมวิถีชีวิตชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ วัด พระธาตุ รอยพระหัตถ์ อนุสาวรีย์พระนเรศวร
3)แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น ไร่กะหล่ำปลี สวนผลไม้เมืองหนาว ไร่ชา กาแฟ เมี่ยงฯลฯ
4)แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการอนุรักษ์ เช่น อุทยานแห่งชาติ น้ำตก แก่งกื้ด แหล่งอนุรักษ์พันธ์ปลา ศูนย์อภิบาลช้างฯลฯ
5)แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น หมู่บ้านสมุนไพร นวดแผนไทย อบสมุนไพรไทย นอกจากนั้นยังมีสถานที่พัก รีสอร์ท เช่น ฤกษ์ระพีรีสอร์ท วังน้ำหยาด รีสอร์ท รวีวารีรีสอร์ท บ้านอนัตตาและโฮมสเตย์ เช่น บ้านเมืองกื้ด บ้านป่าข้าวหลาม บ้านแม่ตะมาน บ้านทุ่งละคร เป็นต้น
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว

ติดต่อหน่วยงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง
ที่อยู่ : 104 หมู่ที่ 1 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053 104 022
โทรสาร 053 104 022
E-mail Kuedchang.MaetaengCm@gmail.com
www.kuedchang.go.th
Staff check mail