หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านแม่ตะมาน หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านแม่ตะมาน หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Jan 2023
ซื้อวัสดุจำนวน 4 รายการเพื่อนำมาซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขององคืการบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2023
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยน้ำดัง หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jan 2023
ซื้ออุปกรณ์สำหรับสนับสนุนภารกิจด้านป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jan 2023
จ้างเหมาบริการยานพาหนะ(รถยนต์) พร้อมน้ำมันและพนักงานขับรถ จำนวน 3 วันๆ ละ 1,000 บาท เพื่อให้บริการ รับ-ส่ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.กื้ดช้าง จนท. รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน และผู้เข้าร่วมโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jan 2023
เหมาบริการยานพาหนะ(รถยนต์) พร้อมน้ำมันและพนักงานขับรถ จำนวน 3 วันๆ ละ 1,000 บาท เพื่อให้บริการ รับ-ส่ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.กื้ดช้าง จนท. รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน และผู้เข้าร่วมโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 19 Jan 2023
จ้างออกแบบจ้างออกแบบรั้วโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง 2 (บ้านแม่ตะมาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jan 2023
จ้างออกแบบรั้วโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง 2 (บ้านแม่ตะมาน) 12 Jan 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ สำหรับซ่อมแซมวัสดุระบบน้ำและระบบสุขาภิบาลในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jan 2023
จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายในพื้นที่ตำบลกื้ดช้าง จำนวน 10 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Dec 2022
จ้างเหมาบริการยานพาหนะ(รถยนต์) พร้อมน้ำมันและพนักงานขับรถ จำนวน 1 คันโครงการ อพ.สธ. งานที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Dec 2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าข้าวหลาม หมู่ที่ 7 หย่อมบ้านป่ากล้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Dec 2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2022
จ้าง   จ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียนของศพด.บ้านเมืองกื้ด และร.ร.อนุบาล อบต.กื้ดช้าง ๑ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ จาก หมู่ที่ ๓ มาที่ ศพด.บ้านเมืองกื้ด และร.ร.อนุบาล อบต.กื้ดช้าง ๑ (ไป-กลับ) จำนวน ๒1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2022
จ้างจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (1.) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านห้วยกุ๊บกั๊บ หมู่ที่ 1 (2.) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านผาแดง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2022
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมระบบเบรกและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถจักรยายนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง หมายเลขทะเบียน 2 กภ7120 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Nov 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Nov 2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Nov 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Nov 2022
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถไถฟาร์มแทรกเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง หมายเลขทะเบียน ตค 822 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Nov 2022
จ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียนของโรงเรียนอนุบาล อบต.กื้ดช้าง 2 (บ้านแม่ตะมาน) ประจำเดือน พ.ย.2565 เส้นทางเดินรถ จาก หมู่ที่ 8 บ้านผาปู่จอม มาที่โรงเรียนอนุบาล อบต.กื้ดช้าง 2 (บ้านแม่ตะมาน) (ไป-กลับ) จำนวน 18 คน 02 Nov 2022
ซื้ออาหารสัตว์ศึกษา (อาหารไก่) จำนวน 2 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Oct 2022
จัดซื้อลำโพงเสียงต่ำ ขนาด 15 นิ้ว จำนวน 1 คู่ 12 Oct 2022
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 12 Oct 2022
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง 12 Oct 2022
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง 12 Oct 2022
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง 12 Oct 2022
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก จำนวน 5 ตัว 12 Oct 2022
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 2 ตัว พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 6 ตัว 12 Oct 2022
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านเมืองกื้ด หมู่ที่ 1 11 Oct 2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านห้วยกุ๊บกั๊บ หมู่ที่ 1 11 Oct 2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านผาแดง หมู่ที่ 1 11 Oct 2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยน้ำดัง หมู่ที่ 5 11 Oct 2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองกื้ด หมู่ที่ 1 11 Oct 2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาปู่จอม หมู่ที่ 8 11 Oct 2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าข้าวหลาม หมู่ที่ 7 หย่อมบ้านป่ากล้วย 11 Oct 2022
จ้างเหมายานพนะ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน จำนวน 8 วัน เพื่อให้บริการ รับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและเยี่ยมชมนิทรรศการ ตามโครงการ อพ.สธ. งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2022
จ้างเครื่องจักร รถแบคโฮ จำนวน 5 วันเพื่อปรับปรุงท่อระบายน้ำหย่อมบ้านทุ่งยั๊วะ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2022
จ้างเหมาทำป้ายสติ๊กเกอร์นิทรรศการติดวีว่าบอร์ด จำนวน 3 รายการ เพื่อดำเนินงานตามโครงการ อพ.สธ. งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2022
จ้างเหมายานพนะ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน จำนวน 8 วัน เพื่อให้บริการ รับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและเยี่ยมชมนิทรรศการ ตามโครงการ อพ.สธ. งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านป่าข้าวหลามไปหย่อมบ้านป่าไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2022
จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลกื้ดช้าง 2 ( บ้านแม่ตะมาน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2022
ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2022
จ้างจ้างเหมายานพนะ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน จำนวน 5 วัน เพื่อให้บริการ รับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและเยี่ยมชมนิทรรศการ ตามโครงการ อพ.สธ. งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2022
จ้างเหมายานพนะ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน จำนวน 8 วัน เพื่อให้บริการ รับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและเยี่ยมชมนิทรรศการ ตามโครงการ อพ.สธ. งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2022
จ้างเหมายานพนะ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน จำนวน 5 วัน เพื่อให้บริการ รับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและเยี่ยมชมนิทรรศการ ตามโครงการ อพ.สธ. งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2022
จ้างเหมาทำป้ายสติ๊กเกอร์นิทรรศการติดวีว่าบอร์ด จำนวน 3 รายการ เพื่อดำเนินงานตามโครงการ อพ.สธ. งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้จัดทำบูธนิทรรศการแสดงผลสัมฤทธิ์งานทรัพยากรท้องถิ่น จำนวน 1 รายการ เพื่อดำเนินงานตามโครงการ อพ.สธ. งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อซ่อมแซมสะพานสลิงสาธารณะหย่อมบ้านแม่หมาไน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2022
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมหม้อน้ำรถบรรทุกเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 83-0456 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Sep 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อซ่อมแซมสะพานสลิงสาธารณะหย่อมบ้านแม่หมาไน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Sep 2022
ซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนาด 1 เมตร จำนวน 2 ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Sep 2022
จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถพยาบาลฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง หมายเลขทะเบียน งร 281 ชม จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Sep 2022
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หย่อมบ้านทุ่งยั๊วะ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2022
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หย่อมบ้านทุ่งยั๊วะ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2022
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2022
จ้างเหมาทำป้ายอะครีลิค จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2022
ซื้อผ้าทอมือปะกาเกอะญอในการจัดนิทรรศการ จำนวน 3 รายการ เพื่อดำเนินงานตามโครงการ อพ.สธ. งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Aug 2022
ซื้อวัสดุสาธิตการผสมตำรับพืชศึกษาชาไผ่จืดในการจัดนิทรรศการ จำนวน 10 รายการ เพื่อดำเนินงานตามโครงการ อพ.สธ. งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Aug 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ( บานประตู PVC จำนวน 2 บาน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Aug 2022
จ้างปรับปรุงและพัฒนางานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน พื้นที่ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Aug 2022
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถไถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 822 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Aug 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Aug 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Aug 2022
จ้างปรับปรุงไหล่ทาง เส้นทางสาธารณะไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลกื้ดช้าง บ้านแม่ตะมาน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Aug 2022
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถบรรทุกเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 83-0456 เชียงใหม่ (ซ่อมแซมครัชและสายไมค์วัดระยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ ( คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2022
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ ( เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2022
ซื้อสีสเปรย์ (สีขาว) จำนวน 12 กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อซ่อมแซมลำเหมืองสาธารณะหย่อมบ้านทุ่งยั๊วะ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Aug 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Aug 2022
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Aug 2022
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Aug 2022
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมและย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศจากอาคารที่ชำรุด มาติดตั้ง ณ อาคารศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรตำบลกื๊ดช้าง บ้านแม่ตะมาน หมู่ที่ 2 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jul 2022
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jul 2022
ซื้อจัดชื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ เพื่อดำเนินงานตามโครงการ อพ.สธ. งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jul 2022