หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
จ้างเหมาบริการปะยางแบบสตรีมล้อหลังของรถไถ หมายเลขทะเบียนตค 822 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ สำหรับช่วยเหลือราษฎร หมู่ที่ 2 บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง ตามโครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Sep 2023
ซื้อกรองอากาศลูกบนรถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 822 เชียงใหม่ รุ่น AT 6610 จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2023
จ้างเหมาบริการยานพาหนะ(รถยนต์) พร้อมน้ำมัน และพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน เพื่อรับ - ส่ง ผู้สูงอายุและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร เข้าวัดฟังธรรม นำชีวิต จำนวน 5 วัด ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2023
จ้างเหมาบริการยานพาหนะ(รถยนต์) พร้อมน้ำมันและพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน เพื่อให้บริการ รับ-ส่ง ผู้สูงอายุและประชาชนบ้านแม่ตะมาน หมู่ที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร เข้าวัดฟังธรรม นำชีวิต จำนวน 5 วัด ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองกื้ด หมู่ที่ 1 ทางสาธารณะสายทางห้วยเมี่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Sep 2023
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุอเนกประสงค์(รถเครน) หมายเลขทะเบียน 83-0456 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Aug 2023
ซื้อสกีรองเกรดรถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 822 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2023
จ้างออกแบบจ้างออกแบบสะพาน บ้านสบก๋าย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Aug 2023
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าข้ออ่อน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Aug 2023
ซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Aug 2023
ซื้อ เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงพร้อมติดกันลื่น จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Aug 2023
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมลำเหมืองสาธารณะบ้านต้นขาม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Aug 2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาปู่จอม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Aug 2023
จ้างเหมาประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jul 2023
ซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jul 2023
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ตามโครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลกื้ดช้าง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jul 2023
จ้างเหมารถยนต์รับ-ส่งนักเรียนจากบ้านแม่ตะมาน หมู่ที่ 2 และบ้านผาปู่จอม หมู่ที่ 8 ตำบลกื้ดช้าง ถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองกื้ด (ไป-กลับ) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2566 จำนวน 61 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jun 2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อดำเนินงานตามโครงการ อพ.สธ. งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น กิจกรรมการอบรมปฏิบัติการทำแปลงปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jun 2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการ อพ.สธ. งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น กิจกรรมการอบรมปฏิบัติการทำแปลงปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jun 2023
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด และนม ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่องภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566 จำนวน 81 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jun 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.102-001 สายบ้านสบก๋าย-บ้านป่าข้าวหลาม หมู่ที่ 7 บ้านป่าข้าวหลาม ตำบลกื้ดช้าง กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำลกื้ดช้าง ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Jun 2023
จ้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางเปิด บ้านเมืองกื้ด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jun 2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองกื้ด หมู่ที่ 1 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jun 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.102-001 สายบ้านสบก๋าย-บ้านป่าข้าวหลาม หมู่ที่ 7 บ้านป่าข้าวหลาม ตำบลกื้ดช้าง กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำลกื้ดช้าง ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Jun 2023
จ้างขุดลอกลำเหมืองสาธารณะบ้านต้นขาม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jun 2023
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jun 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.102-001 สายบ้านสบก๋าย-บ้านป่าข้าวหลาม หมู่ที่ 7 บ้านป่าข้าวหลาม ตำบลกื้ดช้าง กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำลกื้ดช้าง ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 Jun 2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านแม่ตะมาน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jun 2023
ซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jun 2023
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jun 2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ประจำเดือนประจำเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 May 2023
จ้างออกแบบสะพาน บ้านสบก๋าย หมู่ที่ 3 23 May 2023
จ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียนของโรงเรียนอนุบาล อบต.กื้ดช้าง 2 (บ้านแม่ตะมาน) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (จำนวน 12 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 May 2023
จ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองกื้ด และโรงเรียนอนุบาล อบต.กื้ดช้าง 1 (บ้านเมืองกื้ด) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (จำนวน 12 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 May 2023
จ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียนของโรงเรียนอนุบาล อบต.กื้ดช้าง 2 (บ้านแม่ตะมาน) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (จำนวน 12 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 May 2023
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ยี่ห้อ LG เลขครุภัณฑ์ 420-59-0014 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 May 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 May 2023
จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 May 2023
ซื้ออาหารสัตว์ศึกษา (อาหารปลา) จำนวน 2 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 May 2023
จ้างจ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองกื้ด ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2023
ซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 ซม. จำนวน 12 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2023
จ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียนของโรงเรียนอนุบาล อบต.กื้ดช้าง 2 (บ้านแม่ตะมาน) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (จำนวน 12 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2023
จ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียนของโรงเรียนอนุบาล อบต.กื้ดช้าง 2 (บ้านแม่ตะมาน) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (จำนวน 12 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Apr 2023
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.102-001 สายบ้านสบก๋าย-บ้านป่าข้าวหลาม หมู่ที่ 7 บ้านป่าข้าวหลาม ตำบลกื้ดช้าง กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำลกื้ดช้าง ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 20 Apr 2023
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง หมายเลขทะเบียน ผษ 3451 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Apr 2023
จ้างบริการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ HP- P1102 (เปลี่ยนชุดลูกยางดึงกระดาษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Apr 2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Apr 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องพิมพ?เลเซอร? หรือ LED ขาวดํา จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2023
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2023
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร?โน?ตบุ?ก สําหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น จำนวน 1 รายการ เพื่อดำเนินงานตามโครงการ อพ.สธ. (งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Mar 2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Mar 2023
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านผาปู่จอม หมู่ที่ 8 ระยะทาง 6,300.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Mar 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (วอยส์เสียงแหลมขนาด 150 วัตต์ 8 โอห์ม จำนวน 4 ตัว ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Mar 2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Mar 2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Mar 2023
จ้างจ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ พร้อมตรวจเช็คน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Mar 2023
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Mar 2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Mar 2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Mar 2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านทุ่งยั๊วะ หมู่ที่ 3 เส้นทางสาธารณะข้างโบสถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Feb 2023
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ เป็นลำโพงอเนกประสงค์แบบไร้สาย จำนวน 1 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Feb 2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแม่ตะมาน รูปตัวยูแบบมีฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Feb 2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านแม่หมาใน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Feb 2023
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Feb 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Feb 2023
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2023
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Feb 2023
จ้างซ่อมแซมระบบเบรกลูกหมากคันส่งรถบรรทุกอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 83-0456 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Feb 2023
ซื้อผานพรวน ขนาด 7 จาน ขนาดจาน 26 นิ้ว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Feb 2023
ซื้อผานพรวน ขนาด 7 จาน ขนาดจาน 26 นิ้ว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Feb 2023
ซื้อผานพรวน ขนาด 7 จาน ขนาดจาน 26 นิ้ว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Feb 2023
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เป็นตู้ลำโพงพร้อมดอกลำโพงเสียงต่ำ ขนาด 15 นิ้ว จำนวน 1 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Feb 2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมืองกื้ด - หย่อมบ้านโท่งป่าซาง หมู่ที่ 1 บ้านเมืองกื้ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2023
ซื้อจัดชื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2023
จ้างก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางสาธารณะซอยข้างวัดเมืองกื้ด - ฌาปณสถานบ้านเมืองกื้ด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสาธารณะซอยข้างบ้าน นายแก้ว ปุริกา หมู่ที่ 1 บ้านเมืองกื้ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2023
จ้างโครงการซ่อมแซมลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ บ้านต้นขาม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Feb 2023
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เป็นตู้ลำโพงพร้อมดอกลำโพงเสียงต่ำ ขนาด 15 นิ้ว จำนวน 1 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านแม่ตะมาน หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Feb 2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Feb 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Feb 2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Feb 2023
จ้างเหมาบริการทำตรายาง จำนวน 10 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Feb 2023
จ้างบริการตรวจเช็คเปลี่ยนผ้าเบรกหน้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันและน้ำยาระบายความร้อน รถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง หมายเลขทะเบียน ขอ 782 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านแม่ตะมาน หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านแม่ตะมาน หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Jan 2023
ซื้อวัสดุจำนวน 4 รายการเพื่อนำมาซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขององคืการบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2023
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยน้ำดัง หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jan 2023
ซื้ออุปกรณ์สำหรับสนับสนุนภารกิจด้านป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jan 2023
จ้างเหมาบริการยานพาหนะ(รถยนต์) พร้อมน้ำมันและพนักงานขับรถ จำนวน 3 วันๆ ละ 1,000 บาท เพื่อให้บริการ รับ-ส่ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.กื้ดช้าง จนท. รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน และผู้เข้าร่วมโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jan 2023
เหมาบริการยานพาหนะ(รถยนต์) พร้อมน้ำมันและพนักงานขับรถ จำนวน 3 วันๆ ละ 1,000 บาท เพื่อให้บริการ รับ-ส่ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.กื้ดช้าง จนท. รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน และผู้เข้าร่วมโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 19 Jan 2023
จ้างออกแบบจ้างออกแบบรั้วโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง 2 (บ้านแม่ตะมาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jan 2023
จ้างออกแบบรั้วโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง 2 (บ้านแม่ตะมาน) 12 Jan 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ สำหรับซ่อมแซมวัสดุระบบน้ำและระบบสุขาภิบาลในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jan 2023
จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายในพื้นที่ตำบลกื้ดช้าง จำนวน 10 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Dec 2022
จ้างเหมาบริการยานพาหนะ(รถยนต์) พร้อมน้ำมันและพนักงานขับรถ จำนวน 1 คันโครงการ อพ.สธ. งานที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Dec 2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าข้าวหลาม หมู่ที่ 7 หย่อมบ้านป่ากล้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Dec 2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2022
จ้าง   จ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียนของศพด.บ้านเมืองกื้ด และร.ร.อนุบาล อบต.กื้ดช้าง ๑ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ จาก หมู่ที่ ๓ มาที่ ศพด.บ้านเมืองกื้ด และร.ร.อนุบาล อบต.กื้ดช้าง ๑ (ไป-กลับ) จำนวน ๒1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2022
จ้างจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (1.) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านห้วยกุ๊บกั๊บ หมู่ที่ 1 (2.) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านผาแดง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2022
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมระบบเบรกและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถจักรยายนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง หมายเลขทะเบียน 2 กภ7120 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Nov 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Nov 2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Nov 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Nov 2022
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถไถฟาร์มแทรกเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง หมายเลขทะเบียน ตค 822 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Nov 2022
จ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียนของโรงเรียนอนุบาล อบต.กื้ดช้าง 2 (บ้านแม่ตะมาน) ประจำเดือน พ.ย.2565 เส้นทางเดินรถ จาก หมู่ที่ 8 บ้านผาปู่จอม มาที่โรงเรียนอนุบาล อบต.กื้ดช้าง 2 (บ้านแม่ตะมาน) (ไป-กลับ) จำนวน 18 คน 02 Nov 2022
ซื้ออาหารสัตว์ศึกษา (อาหารไก่) จำนวน 2 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Oct 2022
จัดซื้อลำโพงเสียงต่ำ ขนาด 15 นิ้ว จำนวน 1 คู่ 12 Oct 2022
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 12 Oct 2022
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง 12 Oct 2022
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง 12 Oct 2022
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง 12 Oct 2022
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก จำนวน 5 ตัว 12 Oct 2022
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 2 ตัว พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 6 ตัว 12 Oct 2022
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านเมืองกื้ด หมู่ที่ 1 11 Oct 2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านห้วยกุ๊บกั๊บ หมู่ที่ 1 11 Oct 2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านผาแดง หมู่ที่ 1 11 Oct 2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยน้ำดัง หมู่ที่ 5 11 Oct 2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองกื้ด หมู่ที่ 1 11 Oct 2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาปู่จอม หมู่ที่ 8 11 Oct 2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าข้าวหลาม หมู่ที่ 7 หย่อมบ้านป่ากล้วย 11 Oct 2022
จ้างเหมายานพนะ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน จำนวน 8 วัน เพื่อให้บริการ รับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและเยี่ยมชมนิทรรศการ ตามโครงการ อพ.สธ. งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2022
จ้างเครื่องจักร รถแบคโฮ จำนวน 5 วันเพื่อปรับปรุงท่อระบายน้ำหย่อมบ้านทุ่งยั๊วะ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2022
จ้างเหมาทำป้ายสติ๊กเกอร์นิทรรศการติดวีว่าบอร์ด จำนวน 3 รายการ เพื่อดำเนินงานตามโครงการ อพ.สธ. งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2022
จ้างเหมายานพนะ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน จำนวน 8 วัน เพื่อให้บริการ รับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและเยี่ยมชมนิทรรศการ ตามโครงการ อพ.สธ. งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านป่าข้าวหลามไปหย่อมบ้านป่าไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2022
จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลกื้ดช้าง 2 ( บ้านแม่ตะมาน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2022
ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2022
จ้างจ้างเหมายานพนะ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน จำนวน 5 วัน เพื่อให้บริการ รับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและเยี่ยมชมนิทรรศการ ตามโครงการ อพ.สธ. งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2022
จ้างเหมายานพนะ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน จำนวน 8 วัน เพื่อให้บริการ รับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและเยี่ยมชมนิทรรศการ ตามโครงการ อพ.สธ. งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2022
จ้างเหมายานพนะ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน จำนวน 5 วัน เพื่อให้บริการ รับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและเยี่ยมชมนิทรรศการ ตามโครงการ อพ.สธ. งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Sep 2022
จ้างเหมาทำป้ายสติ๊กเกอร์นิทรรศการติดวีว่าบอร์ด จำนวน 3 รายการ เพื่อดำเนินงานตามโครงการ อพ.สธ. งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้จัดทำบูธนิทรรศการแสดงผลสัมฤทธิ์งานทรัพยากรท้องถิ่น จำนวน 1 รายการ เพื่อดำเนินงานตามโครงการ อพ.สธ. งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อซ่อมแซมสะพานสลิงสาธารณะหย่อมบ้านแม่หมาไน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2022
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมหม้อน้ำรถบรรทุกเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 83-0456 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Sep 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อซ่อมแซมสะพานสลิงสาธารณะหย่อมบ้านแม่หมาไน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Sep 2022
ซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนาด 1 เมตร จำนวน 2 ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Sep 2022
จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถพยาบาลฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง หมายเลขทะเบียน งร 281 ชม จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Sep 2022
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หย่อมบ้านทุ่งยั๊วะ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2022
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หย่อมบ้านทุ่งยั๊วะ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2022
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2022
จ้างเหมาทำป้ายอะครีลิค จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2022
ซื้อผ้าทอมือปะกาเกอะญอในการจัดนิทรรศการ จำนวน 3 รายการ เพื่อดำเนินงานตามโครงการ อพ.สธ. งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Aug 2022
ซื้อวัสดุสาธิตการผสมตำรับพืชศึกษาชาไผ่จืดในการจัดนิทรรศการ จำนวน 10 รายการ เพื่อดำเนินงานตามโครงการ อพ.สธ. งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Aug 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ( บานประตู PVC จำนวน 2 บาน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Aug 2022
จ้างปรับปรุงและพัฒนางานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน พื้นที่ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Aug 2022
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถไถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 822 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Aug 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Aug 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Aug 2022
จ้างปรับปรุงไหล่ทาง เส้นทางสาธารณะไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลกื้ดช้าง บ้านแม่ตะมาน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Aug 2022
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถบรรทุกเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 83-0456 เชียงใหม่ (ซ่อมแซมครัชและสายไมค์วัดระยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ ( คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2022
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ ( เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Aug 2022
ซื้อสีสเปรย์ (สีขาว) จำนวน 12 กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อซ่อมแซมลำเหมืองสาธารณะหย่อมบ้านทุ่งยั๊วะ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Aug 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Aug 2022
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Aug 2022
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Aug 2022
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมและย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศจากอาคารที่ชำรุด มาติดตั้ง ณ อาคารศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรตำบลกื๊ดช้าง บ้านแม่ตะมาน หมู่ที่ 2 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jul 2022
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jul 2022
ซื้อจัดชื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ เพื่อดำเนินงานตามโครงการ อพ.สธ. งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jul 2022