aaaaa องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 
การบริหารงาน

นโยบายผู้บริหาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาการศึกษา
รายงานการควบคุมภายใน
คู่มือประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รายงานแสดงจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกดูไฟล์
รายงานแสดงจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิกดูไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว

ติดต่อหน่วยงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง
ที่อยู่ : 104 หมู่ที่ 1 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053 104 022
โทรสาร 053 104 022
E-mail Kuedchang.MaetaengCm@gmail.com
www.kuedchang.go.th
Staff check mail