สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
กิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
บริการ e-Service
ดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับพนักงาน
กิจกรรม

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 งานสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด อบต.กื้ดช้าง ได้จัดกิจกรรมโครงการผู้สูงวัยใส่ใจธรรมะ
นายดัสกร ศรีดวงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้สูงอายุตำบลกื้ดช้างและประชาชนผู้สนใจ เข้ารับฟังธรรมบรรยาย โดยพระวิทยากร พระครูมณีวรรณประดิษฐ์ เจ้าอาวาสวัดมณีประดิษฐ์ ตำบลสันโป่ง ให้บรรยายธรรมะการดำเนินชีวิต รักษาศีล ตั้งมั่นทำความดี ส่งเสริมและสนับสนุน บำรุงรักษา สืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน สีบทอดต่อไป ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว

ติดต่อหน่วยงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง
ที่อยู่ : 104 หมู่ที่ 1 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053 104 022
โทรสาร 053 104 022
E-mail Kuedchang.MaetaengCm@gmail.com
www.kuedchang.go.th
Staff check mail